Детайли за курс

Курс по първа помощ при пътнотранспортни произшествия

Ежегодно в резултат на инциденти по пътищата на страната ни  стотици губят живота си, хиляди получават тежки наранявания, значителен е броят на пострадалите с увреждания за цял живот. Обучението по първа долекарска помощ на кандидат - шофьорите е най-масовото обучение по Първа помощ  в България. Придобитите знания и умения по Първа помощ имат отношение не само към намаляване на пътния травматизъм, но повишават здравната култура и спомагат за изграждането на правилни реакции на действия при различни социални и природни бедствия. Сертификатът, предоставен ни от Глобалния референтен център по първа помощ на МФЧК/ЧП  в Париж, дава възможност удостоверенията по ПДП на БЧК да са с европейска валидност.

Курсът е с продължителност от 8 учебни часа и от този сайт можете да планирате и заплатите участието си в курса в някой от учебните ни кабинети в страната.

От обучение за оказване на първа долекарска помощ се освобождават лица, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина и "магистър" по стоматология, както и лица с професионална квалификация "фелдшер" и "медицинска сестра". При издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство в "Пътна полиция", гореспоменатите лица представят там диплома за завършено медицинско образование.

От курс по ПДП се освобождават и лица, притежаващи удостоверение от ОС/СС или НС на БЧК за завършен курс:

1. За Първа помощ на работното място;

2. За планински и воден спасител;

3. Обучени по ПДП членове на НЕРБАК и ДЕРБАК;

4. Сертифицирани доброволци на трето и четвърто ниво от обучителната система на БМЧК;

5. Парамедици.

Освобождават се също:

1. Студенти по медицина и стоматология със завършено симестриално обучение и след представяне на заверен от администрацията на университета документ;

2. Студенти от Полицейската академия на МВР в Симеоново, които учат един семестър Първа помощ, срещу служебна бележка от администрацията на учебното заведение за завършен курс или диплома за завършено образование;

3. Лица с образователно квалификационна степен на висше образование акушерка;

4. Лица, притежаващи удостоверение за завършен курс по ПДП, издадено от други национални дружества на ЧК/ЧП, в това число и от други институции в чужбина с печат на Глобалния референтен център на ЧК/ЧП в срок на валидност /пет години от издаването му/.

Тези лица заплащат в Областните съвети на БЧК такса в размер на 15% от обучението за издаване на удостоверение и получаване на учебно помагало без да се записват в настоящата система.

След записването Ви в системата ще получите е-мейл, на който трябва задължително да потвърдите акаунта си! Може този е-мейл да попадне в папка СПАМ!